29. 3. 2021

Biologická olympiáda

 


Dnes se v naší virtuální škole uskutečnilo školní kolo biologické olympiády. Stejně jako v minulých letech žáci museli zvládnout poznávačku 30 organismů, test teoretických znalostí a laboratorní úkol. Všechny úkoly museli vypracovat v online prostoru, včetně laboratorní práce. Takže letos prověřili nejen své přírodovědné znalosti, ale také práci s počítačem. 

Úkol to byl nelehký, časové náročný, ale všichni zúčastnění se s tím vypořádali výborně. Velmi jim děkujeme za ochotu naučit se něco nového. Ukázali, že dokážou být velmi samostatní a pracovití. 

A jak to dopadlo? V kategorii D ( 6. a 7. třídy) vyhrála  Aneta Procházková ze 7.B a v kategorii C ( 8. a 9. třídy) zvítězil Jindřich Urban z 9. třídy. Velmi vítězům gratulujeme a budeme jim 1.5. držet palce v krajském kole. 

Výsledková listina a fotografie zde. 

22. 3. 2021

Zápis žáků do 1. ročníku 2021/2022

 Vážení rodiče, dovolujeme si Vás informovat o způsobu zápisu dětí do naší základní školy.

Na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 ze dne 5. 3. 2021 bude zápis probíhat následujícím způsobem. 


Termín zápisů do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 

Zápis dětí do 1. třídy školního roku 2021/2022 bude probíhat od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021 pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte do základní školy (bez osobní přítomnosti dětí).


Pro koho je zápis povinný? 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které k 31.8.2021 dosáhne věku 6 let, k zápisu k povinné školní docházce. 

  • dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

  • není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a současně odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.


Jaká jsou kritéria pro přijetí na Základní školu Divišov, okres Benešov?

1. Přednostně budou přijati žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy Divišov, příspěvkové organizace, stanoveném Obecně závaznou vyhláškou Městyse Divišov č.1/2018 vymezující školské obvody základních škol tzv. spádový obvod

2. V případě volné kapacity školy bude možno přijmout i žáky s trvalým pobytem mimo školský obvod.


Odklad povinné školní docházky 

Lze uskutečnit rozhodnutím ředitele školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa. 


Jak odevzdat žádost o přijetí nebo žádost o odklad? 

Doručení do školy je možné následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy (ID schránky: gcbmhby)

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (lunga@zsdivisov.cz)

3. poštou doporučeně a napsat na obálku ZÁPIS (na adresu: ZŠ Divišov, Na Sadech 260, 257 26 Divišov) 

4. osobně k rukám ředitele školy po předchozí telefonické domluvě (602 103 641).


Každé žádosti, kterou škola obdrží, přidělí identifikační číslo. Toto číslo bude sděleno přímo zákonným zástupcům. Pod tímto identifikačním číslem bude založen spis žáka. Na internetových stránkách školy bude po ukončení správního řízení zveřejněn seznam přijatých žáků. K žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání je nutné přiložit prostou kopii rodného listu dítěte. 

Přílohy:

Vzory formulářů - Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Vzory formulářů - Žádost o odklad povinné školní docházky18. 3. 2021


Každý rok se účastníme okresního kola v Olympiádě z anglického jazyka. Letos tomu nebylo jinak, i když soutěž probíhala netradičně - on-line. Byla to nová zkušenost nejen pro žáky, ale i učitele. 

Vítězem této soutěže v kategorii ZŠ II.A. se stal Matěj Mišovic z 9. třídy.  

Matěji, gratulujeme!

2. 3. 2021

Zeměpisná olympiáda 2021

Také letos měli možnost žáci 2. stupně zúčastnit se zeměpisné olympiády. Po základním školním kole, kterého se zúčastnilo 11 soutěžících, se jich do okresního kola odhodlalo šest. V kategorii A (6. třída) se umístili Jakub Šetek (6. místo), Matyáš Bohuslávek (11. a nejlepší v písemném testu) a Lukáš Žoček (13.). V kategorii B (7. třída) obsadil Matouš Roubiczek 3. místo (a postupuje do krajského kola), kategorie C (8. a  9. třída) Jindřich Urban (11.) a Veronika Houžvičková (16.).
Blahopřejeme a děkujeme všem soutěžícím za účast. Matoušovi držíme palce v krajském koleÚčastí v předmětových soutěžích si žáci rozšiřují svoje znalosti a dovednosti a při postupu do vyšších kol poznají, že být nejlepší ve třídě zdaleka neznamená být nejlepší mezi nejlepšími. Ti nejúspěšnější si navíc polepší u přijímacího řízení na střední školu.