26. 10. 2021

Z keramické dílny


   Tři odpoledne v týdnu probíhá kroužek keramiky, kde tvoříme z hlíny. Malujeme engobami. 
   Výrobky se usušily a první várka je i přežahlá. Teď malé keramiky čeká glazování, druhý výpal  a pak  si svůj výtvor ponesou domů. 
   Na jejich první práce se můžete podívat zde.


18. 10. 2021

Říjen v 1.A

První měsíc utekl jako voda a z nás jsou šikovní školáci. Už umíme psát slova a krátké věty, známe znaménka plus a mínus, učíme se dopravní značky. Rádi malujeme a tvoříme, ale úplně nejraději dovádíme v přírodě, na hřišti nebo v tělocvičně. Můžete se podívat zde.

2. 10. 2021

Třeťáci na obecním úřadě


Děkujeme za seznámením s činností úřadu městyse Divišov, kterým nás provedl pan starosta Zdeněk Pekárek a další den paní Marie Zvárová. Představili nám přítomné zaměstnankyně, které si pro žáky připravily ,,Můj první formulář". Byly zodpovězeny dotazy, mohli jsme nahlédnout do všech veřejnosti přístupných místností a nakonec přišlo pozvání k další návštěvě. 
Třeba doprovodí žáci své rodiče k volbám. 
Několik fotografií zde.

30. 9. 2021

První lekce

Osmákům a deváťákům začal kurz předtaneční výchovy. Před první lekcí se všichni hodili do gala a moc jim to slušelo. Na některých byla znát nervozita, protože nevěděli, co je čeká. Ta ale brzy zmizela. První lekce utekla jak voda a na konci už všichni uměli první taneční krůčky. Jak jim to šlo, se můžete podívat zde.

25. 9. 2021

Třetí společná akce

Dopoledne v sobotu 25. září bylo věnováno další společné akci v "trojúhelníku".  Opět jsme rozvozili plný kontejner štěpky a zbytek oblázků. Své místo mají zasazené stromečky. Domek na nářadí už je skoro hotový a má novou podlahu. Ohniště se trochu zvětšilo a na svém místě je i nový odpadkový koš. Společnými silami jsme udělali zase pořádný kus práce: dospěláci se jako vždy činili a mravenečci je v tom nechtěli nechat. Na fotky z již třetí akce se můžete podívat zde. Je super, že nám při každé akci pomáhají i bývalí žáci. Děkuji moc všem, kteří se k nám během brigád připojili,

23. 9. 2021

Vytvoř svého Golema

 

Dnes 23. 9. 2021 se v ,,trojúhelníku" tvořilo. Kdo chtěl, mohl vymodelovat svého Golema a zapojit se do soutěže vyhlášené Muzeem života židovské obce v Divišově.

Každému pod rukama vyrostla jiná postava, všichni se podívali na Legendu o Golemovi a teď se naše výtvory budou sušit a pálit. Když se dílo podaří, sošky budou vystaveny v divišovské synagoze. Fotografie z akce zde.

21. 9. 2021

Třeťáci na dopravním hřišti

 

V pátek 17. září jsme jeli linkovým autobusem  do Vlašimi. Na dopravním hřišti si žáci vyzkoušeli své dovednosti při jízdě na kole, koloběžce nebo kárách. Znalost dodržování značek, správné odbočování a dodržování všech pravidel silničního provozu sledovala hlídka městské policie. Všichni se dozvěděli něco nového. Foto zde.

18. 9. 2021

Druhá společná akce

Máme za sebou další akci v trojúhelníku, tentokrát v sobotu 18. září. Společnými silami jsme udělali pořádný kus práce, protože dospěláků opět pomáhali šikovní mravenečci. Znova jsme museli převozit velké množství materiálu, kromě štěpky to byly ještě oblázky, zemina a velké kameny. A co se nám povedlo? Další kus trojúhelníku je pokrytý štěpkou nebo oblázky, máme novou skalku a kameny na sezení. Domeček na nářadí je už skoro hotový. Na svém místě jsou nádoby na dešťovou vodu, obnoveno bylo i zarostlé ohniště.  A dokonce jsme zasadili i první rostliny. Na výsledek naší společné práce se můžete podívat zde.

11. 9. 2021

První společná akce

V sobotu 11. září jsme se společně pustili do realizace projektu "Přírodní zahrada v trojúhelníku". U školy to dopoledne vypadalo jako v mraveništi. Všichni měli plné ruce práce, dospěláci i mravenečci. Všechen materiál, který byl před školou, jsme museli odvozit na místo určení. A že ho nebylo málo. Postupně jsme zaštěpkovali část plochy, která bude určena k osázení keři. A co se dělalo dál? Je vytvořen základ pro domek na nářadí, vznikl i chodník k přírodní učebně a záhonek na bylinky. Děkuji všem brigádníkům a zase někdy ... Jak nám to šlo, se můžete podívat zde.

Putování žáka Nezbedy

V pondělí 6. září 2021  se žáci podívali na představení, které pro ně připravila ŠD ve spolupráci s MŽŽO.  Výchovná pohádka o nezbedném žákovi byla plná písniček , napravených lotrovin a drobných kouzel. 
Dva herci zapojili do hry i malé  diváky a odměnou jim byl smích a velký potlesk na závěr. 

31. 8. 2021

Pravidla pro návrat zaměstnanců, dětí, žáků a studentů ze zahraničí.

Vážení rodiče,

přikládáme také informace, které se týkají režimu návratu žáků ze zahraničí. Pokud jste tedy byli ještě v posledních 14 dnech na dovolené v zahraničí, prosíme respektujte tato pravidla

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

27. 8. 2021

Zahájení školního roku 1.9.2021

 Vážení rodiče,

dovolte mi, abych vás seznámil s podmínkami zahájení školního roku 2021/2022. Školní rok zahájíme 1.9.2021 od 7.50 v jednotlivých třídách. Na základě nařízení MZ ČR budou žáci testování antigenními testy (podobně jako na konci minulého školního roku) a to ihned po příchodu do školy ve dnech 1.9., 6.9. a 9.9.2021. (1. třídy se budou testovat 2.9., 6.9. a 9.9.2021). Podrobnosti ZDE. V případě zachycení pozitivního testu bude žáka umístěn v izolační místnosti a neprodleně vás budeme kontaktovat, abyste si dítě vyzvedli, následně je třeba kontaktovat dětského lékař, aby vyplnil elektronickou žádanku na RT-PCR test. O výsledku testu pak neprodleně školu informovat.


Citace z nařízení MZ:

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.


Prosíme tedy, pokud se na vaše dítě vztahuje výjimka z testování, abyste vašemu dítěti dali 1.9.2021 do školy příslušný doklad (covid pass, certifikát o testování, doklad o pozitivním testu ne starší 180 dnů), v listinné podobě nebo v mobilu.

Během pobytu ve společných prostorách školy (chodby, vestibul, sociální zařízení) mají všichni zaměstnanci povinnost nosit respirátor min. FFP2, žáci pak minimálně chirurgickou roušku (škola má dostatečnou zásobu roušek, v případě, že by dítě zapomnělo nebo byla rouška poškozena). Během výuky a konzumace jídla a pití tato povinnost neplatí.

Citace z nařízení MZ:

Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZ. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty


- osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,


osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. při konzumaci potravin a nápojů).

 

Ve středu 1.9.2021 se tedy žáci sejdou od 7:30 -7:50 ve svých třídách kde nejdříve proběhne testování, následně budou seznámeni s rozvrhem hodin, školním řádem, s pravidly chování a hygienickými pravidly. 


Žáci prvních tříd budou testováni 2.9.2021. Dovolujeme si požádat rodiče žáků prvních tříd, zda by 1.9.2021 do budovy školy doprovázel žáka pouze jeden rodič a to s nasazeným respirátorem po celou dobu pobytu v prostorách školy. Ostatní rodiče prosíme, aby do vnitřních prostor školy nevstupovali. Děkujeme za pochopení.


1.9.2021 budou probíhat pouze třídnické záležitosti, očekávané ukončení bude přibližně v 9.30. Poté mohou žáci odcházet na oběd, domů nebo do družiny.

Provoz školní družiny 1.9.2021 od 6:30-7:30, 9:30-13:00. 


Vážení rodiče, čeká nás opět náročný školní rok, pevně však věřím, že s vaší pomocí a při dodržování doporučených pravidel nedojde k většímu rozšíření infekce covid 19, které by mohlo znamenat opět uzavření škol a distanční výuku.


Opatření, která jsou ve školách zavedená nejsou příjemná ani pro žáky ani pro zaměstnance, některá doporučení nejsme schopni ani organizačně zajistit (např. nespojování jednotlivých tříd v družinách, vzdálenosti jednotlivých strávníků v jídelně..). Nicméně se budeme snažit vytvořit ve škole takové podmínky, aby se tu žáci cítili bezpečně.

 

Přeji vám pokud možno klidné dny a v případě jakýchkoliv dotazů se na mne nebo třídní učitele neváhejte obrátit.


Petr Lunga

ředitel

1. 7. 2021

Fotbalový turnaj a závěrečné rozloučení 9. třídy


Dne 28.6. deváťáci pořádali fotbalový turnaj. Zapojili se všechny třídy včetně učitelů. Turnaj byl rozdělen do tří věkových kategorií: 1.- 3. třída, 4.- 6. třída, 7.- 9. třída. Zažili jsme spoustu zábavy. Foto zde

Deváťáci se loučí.....


Přejeme  mnoho štěstí a úspěchů v dalších životních etapách.


Deváťáci ve Sporthotelu KácovVe dnech 21. - 23. 6. navštívila 9. třída Sporthotel Kácov. Jakmile jsme se ubytovali, vydali jsme se prozkoumat okolí. Vyrazili jsme na exkurzi do Kácova, kde jsme navštívili místní pivovar. Po příchodu z Kácova jsme využili volnočasové aktivity - např. plavecký bazén, minigolf, tenis. V úterý jsme absolvovali paintball. Odpoledne opět následovaly volnočasové aktivity, které jsme zakončili večerním posezením u táborového ohně. Celý výlet se nesl vyloženě ve sportovním duchu, vše jsme využili na maximum. Foto zde

Výlet jsme si všichni užili a určitě budeme mít na co vzpomínat. 29. 6. 2021

6.B a její červnové túry

 

Během červnových dnů podnikla třída 6.B několik menších výletů. Den dětí jsme oslavili výšlapem kolem Divišova. Vyrazili jsme směr Všechlapy, přes Poboř pak dále k Rybičkám a odsud přes Měchnov zpět do školy na oběd. Počasí nám vyšlo báječně a ani se nám nechtělo domů. V pátek 25. 6. jsme měli v plánu další túru, ale protože nás počasí tentokrát trochu pozlobilo, vydali jsme se nakonec jen na kratší vycházku přes Dalovy k Červenému rybníku. Užili jsme si legraci, vyprávěli jsme si různé historky, házeli jsme si frisbee, hráli hry a bylo nám společně moc fajn. A hlavně - zjistili jsme, že jsme mnohem zdatnější než vloni. Necháme se překvapit, co všechno nás čeká v 7.B. Možná si příště budeme zpívat: ,,V nohách mááám už tisíííc mil…” :-)) Fotky z našich výletů a pár snímků z pražské ZOO najdete zde.

28. 6. 2021

Smršťov - páťáci a čtvrťáci na výletě (23.6.-25.6.)

 

Ve středu 23.6. vyrazily děti ze 4. a 5. třídy na závěrečný školní výlet. Program byl nabitý - cestou na Smršťov návštěva parazoo a vlašimského parku. Na Smršťově po obědě střelba z luku a vzduchovky, tanec, ukázka dovedností německého ovčáka Endy ve sportu agility  a prohlídka sbírky zbraní z druhé světové války. Na závěr něco na ochlazení - závody s ešusy s vodou na zádech. Pak konečně koupání v bazénu!!! Večer lesní stezka odvahy, v noci děsná bouřka, ráno všichni v pořádku! Druhý den se děti zase koupaly a pak jsme vyrazili na Malý Blaník. Večer se opékaly buřty. Mezitím kluci každou volnou chvilku hráli fotbal a převážně holky se závěrečný den výletu zúčastnily přehlídky nejkrásnějších účesů. Foto zde