22. 3. 2021

Zápis žáků do 1. ročníku 2021/2022

 Vážení rodiče, dovolujeme si Vás informovat o způsobu zápisu dětí do naší základní školy.

Na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 ze dne 5. 3. 2021 bude zápis probíhat následujícím způsobem. 


Termín zápisů do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 

Zápis dětí do 1. třídy školního roku 2021/2022 bude probíhat od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021 pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte do základní školy (bez osobní přítomnosti dětí).


Pro koho je zápis povinný? 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které k 31.8.2021 dosáhne věku 6 let, k zápisu k povinné školní docházce. 

  • dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

  • není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a současně odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.


Jaká jsou kritéria pro přijetí na Základní školu Divišov, okres Benešov?

1. Přednostně budou přijati žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy Divišov, příspěvkové organizace, stanoveném Obecně závaznou vyhláškou Městyse Divišov č.1/2018 vymezující školské obvody základních škol tzv. spádový obvod

2. V případě volné kapacity školy bude možno přijmout i žáky s trvalým pobytem mimo školský obvod.


Odklad povinné školní docházky 

Lze uskutečnit rozhodnutím ředitele školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa. 


Jak odevzdat žádost o přijetí nebo žádost o odklad? 

Doručení do školy je možné následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy (ID schránky: gcbmhby)

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (lunga@zsdivisov.cz)

3. poštou doporučeně a napsat na obálku ZÁPIS (na adresu: ZŠ Divišov, Na Sadech 260, 257 26 Divišov) 

4. osobně k rukám ředitele školy po předchozí telefonické domluvě (602 103 641).


Každé žádosti, kterou škola obdrží, přidělí identifikační číslo. Toto číslo bude sděleno přímo zákonným zástupcům. Pod tímto identifikačním číslem bude založen spis žáka. Na internetových stránkách školy bude po ukončení správního řízení zveřejněn seznam přijatých žáků. K žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání je nutné přiložit prostou kopii rodného listu dítěte. 

Přílohy:

Vzory formulářů - Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Vzory formulářů - Žádost o odklad povinné školní docházkyŽádné komentáře:

Okomentovat