31. 8. 2021

Pravidla pro návrat zaměstnanců, dětí, žáků a studentů ze zahraničí.

Vážení rodiče,

přikládáme také informace, které se týkají režimu návratu žáků ze zahraničí. Pokud jste tedy byli ještě v posledních 14 dnech na dovolené v zahraničí, prosíme respektujte tato pravidla

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

27. 8. 2021

Zahájení školního roku 1.9.2021

 Vážení rodiče,

dovolte mi, abych vás seznámil s podmínkami zahájení školního roku 2021/2022. Školní rok zahájíme 1.9.2021 od 7.50 v jednotlivých třídách. Na základě nařízení MZ ČR budou žáci testování antigenními testy (podobně jako na konci minulého školního roku) a to ihned po příchodu do školy ve dnech 1.9., 6.9. a 9.9.2021. (1. třídy se budou testovat 2.9., 6.9. a 9.9.2021). Podrobnosti ZDE. V případě zachycení pozitivního testu bude žáka umístěn v izolační místnosti a neprodleně vás budeme kontaktovat, abyste si dítě vyzvedli, následně je třeba kontaktovat dětského lékař, aby vyplnil elektronickou žádanku na RT-PCR test. O výsledku testu pak neprodleně školu informovat.


Citace z nařízení MZ:

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.


Prosíme tedy, pokud se na vaše dítě vztahuje výjimka z testování, abyste vašemu dítěti dali 1.9.2021 do školy příslušný doklad (covid pass, certifikát o testování, doklad o pozitivním testu ne starší 180 dnů), v listinné podobě nebo v mobilu.

Během pobytu ve společných prostorách školy (chodby, vestibul, sociální zařízení) mají všichni zaměstnanci povinnost nosit respirátor min. FFP2, žáci pak minimálně chirurgickou roušku (škola má dostatečnou zásobu roušek, v případě, že by dítě zapomnělo nebo byla rouška poškozena). Během výuky a konzumace jídla a pití tato povinnost neplatí.

Citace z nařízení MZ:

Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZ. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty


- osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,


osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. při konzumaci potravin a nápojů).

 

Ve středu 1.9.2021 se tedy žáci sejdou od 7:30 -7:50 ve svých třídách kde nejdříve proběhne testování, následně budou seznámeni s rozvrhem hodin, školním řádem, s pravidly chování a hygienickými pravidly. 


Žáci prvních tříd budou testováni 2.9.2021. Dovolujeme si požádat rodiče žáků prvních tříd, zda by 1.9.2021 do budovy školy doprovázel žáka pouze jeden rodič a to s nasazeným respirátorem po celou dobu pobytu v prostorách školy. Ostatní rodiče prosíme, aby do vnitřních prostor školy nevstupovali. Děkujeme za pochopení.


1.9.2021 budou probíhat pouze třídnické záležitosti, očekávané ukončení bude přibližně v 9.30. Poté mohou žáci odcházet na oběd, domů nebo do družiny.

Provoz školní družiny 1.9.2021 od 6:30-7:30, 9:30-13:00. 


Vážení rodiče, čeká nás opět náročný školní rok, pevně však věřím, že s vaší pomocí a při dodržování doporučených pravidel nedojde k většímu rozšíření infekce covid 19, které by mohlo znamenat opět uzavření škol a distanční výuku.


Opatření, která jsou ve školách zavedená nejsou příjemná ani pro žáky ani pro zaměstnance, některá doporučení nejsme schopni ani organizačně zajistit (např. nespojování jednotlivých tříd v družinách, vzdálenosti jednotlivých strávníků v jídelně..). Nicméně se budeme snažit vytvořit ve škole takové podmínky, aby se tu žáci cítili bezpečně.

 

Přeji vám pokud možno klidné dny a v případě jakýchkoliv dotazů se na mne nebo třídní učitele neváhejte obrátit.


Petr Lunga

ředitel