20. 3. 2018

Zápis do 1. ročníku základní školy

Podle zákona č. 561/2004 Sb. §36 a §37, ve znění novely 222/2017 a 101/2017 Sb. vyhlašuji:
ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU
ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

ve středu 11.dubna 2018 od 13 do 17 hodin v pavilonu prvního stupně školy, náhradní termín: středa 18.dubna 2018 od 15 do 16 hodin v ředitelně školy.
Další informace:
  • zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které k 31.8.2018 dosáhne věku 6 let, k zápisu k povinné školní docházce. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. 
  • není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 
  • přineste s sebou, prosím, Váš občanský průkaz a rodný list dítěte 


info leták

Žádné komentáře:

Okomentovat